Vill du lägga ditt tak själv?

Vi tipsar hur du genomför en takläggning

Oavsett om du ska lägga tak med tegelpannor eller betongpannor är det viktigt att underlagstäckningen är välgjord och inte har öppna skarvar, spikhål eller andra skador. Det beror på att det kan bildas en viss kondens även under ett helt korrekt lagt tak. Om underlagstäckningen är otät är det lätt att få fuktangrepp på takets vitala delar. Därför ska du alltid byta takpapp innan du lägger dit takpannorna. En annan viktig del i takläggningen är läktningen. Rätt gjord bidrar dessa ”stödlinor” också till att det blir god ventilation mellan takpannor och undertak.

De principer man utgår från vid läggning av takpannor är ungefär desamma oavsett om du väljer material av tegel eller betong. Materialen skiljer sig lite i fråga om utseende, struktur och kulör. I vissa fall är skillnaderna marginella. Valet är alltså mest en fråga om tycke och smak.

Tegelpannor är ett keramiskt material med hundratals år av tradition bakom sig, medan betongpannor som företeelse ännu inte är ett helt sekel gammalt. Det keramiska materialet har naturliga skiftningar i kulörerna vilket ger taket ”liv”. Vissa skillnader i de tillverkade storlekarna finns även i detta material.

Felmarginalen kan vara upp till + – 9 mm både på tegelpannans höjd och bredd. Eftersom keramiskt material kan skifta en del både i färgnyans och storlek bör du under hela arbetet hämta pannorna jämnt från samtliga levererade pallar.

Till betongpannans fördelar hör att de inte har några felmarginaler i måttangivelserna. Det underlättar framför allt arbetet med strö- och bärläkt, men även vid själva läggningen. Dessutom går arbetet något snabbare med betongpannor. Dessa är som regel tvåkupiga och något större till formatet än tegelpannor i samma utförande.

Det är viktigt att få fram rätt byggbredd när du ska lägga tegelpannor. För att få det gör du så här: Lägg ut sex tegelpannor i bredd och kontrollera att överlappningen är korrekt. Mät sedan den täckande bredden på fem av de utlagda pannorna och du har fått fram byggbredden.

Pannornas överlappning det vill säga hur de hakar i varandra är inte bara viktig för byggbredden utan också för takets täthet. Om du gör för stor överlappning vilar inte den övre pannans ytterkant på den undre. Är överlappningen däremot för liten balanserar den övre pannans ytterkant på den undres.

Det korrekta sättet att lägga pannorna är att den övre pannan ska vila på den undre pannan som därigenom hakarfast i den överliggande. Tänk på att använda rostfri spik och skruv, varmförzinkad kramlor och eventuella andra fästdon när du lägger taket. Risken för rostangrepp på metallen är därigenom mycket mindre och konstruktionen håller betydligt längre.

När du spikar tak- och/eller nockpannor är det viktigt att spikhuvudet är minst 1,5 gånger större än hålet i takpannan. Då finns det ingen risk att spiken ”kryper” ur sitt fäste. Förutom ”vanliga” nock- och takpannor kan du också behöva specialpannor som till exempel grennockpannor, gavelpannor och färdigkapade skarvpannor.
Det här behöver du när du ska lägga tak:

Verktyg:

Verktyg Tumstock (1) Vinkelhake (2) Vattenpass (3) Hammare (4) Kapsåg (5) Borrmaskin med 4 mm koromantborr (6) Vinkelslip med stenkapsskiva (7) Hov- eller tegeltång (8) Stämjärn (9) Häftpistol (10)

Penna (11) Riktbräda Nylonlina.

Material:

Virke till ströläst, 25×25 mm, Virke till bärläkt, 25×38 mm, Virke till nockbräda, 38 mm tjock, List till ventilerad nock, 12×75 mm, Förzinkad trådspik, Takpannor, Takpannekrok/kramlor, Takstege och säkerhetsutrustning, Underlagspapp, Lim, Nockmassa, Insektsnät.

För att taktäckningen ska fungera väl är det viktigt att underlagstäckningen är hel och ren. När strö och bärläkt spikas fast får inga spikar tränga helt igenom undertaket. Se också till att ventilationen fungerar väl. På övre illustrationen visar de mörka fälten vilka takpannor som ska spikas med takpannekrok.

När du lägger ut takpannor bör du arbeta från höger till vänster. Annars måste du, för varje ny panna, lyfta på den senast lagda. Det blir en omväg som stjäl tid. Oavsett vilken typ av nockbräda du väljer, är det viktigt att den kommer på rätt höjd. Nockpannorna ska vila på nockbrädans ovankant och tegelpannornas våghöjder.
Viktigt

Se till att du står stadigt och i synnerhet på branta tak med en väl förankrad säkerhetslina. Du bör aldrig arbeta uppe på taket på egen hand. En medhjälpare på marken kan vara ett gott stöd så att pannorna hamnar jämnt. Det är dessutom en säkerhet ifall det skulle hända en olycka.
Värt att veta

Kakel kallas de keramiska material som är uppbyggda av leror, kaolin, kvarts och fältspat. Kakelmassan förarbetas på olika sätt och bränns i ugn vid ca 1000ø Glasyren vanligen av kvarts och fältspat med tillsats av fluss och metalloxider ger inte bara kulör och glans, utan gör också ytan vattentät.

Tänk på att vid arbeten över två (2) meters höjd ska du använda fallskydd. Antingen ställning, säkerhetssele (säkerhetslina) eller ett skyddsräcke.

Betongpannorna är ofta paketerade fem och fem, vilket underlättar om du ska bära upp pannorna för hand.

På svagt lutande tak staplas i detta fall tegelpannor liggande. Trots låg lutning är det viktigt att understa pannan ligger stadigt mot bärläkten.

Om du ska lägga tegelpannor på brant läkt lagras pannorna på detta sätt. Undre pannan ska vila stabilt på bärläkten.

Tips!

Om du ska byta ut gamla tegelpannor mot nya kan du släppa ner de kasserade pannorna på marken. Sätt för säkerhets skull fast ett par ribbor ut från husväggen. Släpp ner pannorna på en presenning så är det sedan lättare att samla ihop tegelskärvorna.
Värt att veta när du ska lägga tak

För att taket ska bli säkert för sotaren att utföra sitt arbete på och för att du ska kunna göra den årliga takinspektionen, ska taket utrustas med stege, trappsteg eller dylikt. Det finns särskilda normer för vilken utrustning ditt tak ska ha. Kontakta skorstensfejarmästaren i kommunen för att få ett klart besked. Viss utrustning monteras i samband med takläggningen. Annan utrustning kan man sätta på plats i efterhand.

Ströläkt

1. Kontrollera att underlagspappen är hel och sitter ordentligt. Limma eller spika öppna skarvar. Sopa därefter hela taket.

2. Använd minst 25×25 mm virke till ströläkten – de lodräta ribborna. Mät upp takets längd 3 cm från nock resp takfot.

3. Placera de yttersta träribborna ca 20 mm från vindskivans trekantiga stödlist. Fäst med förzinkad trådspik.

4. Spika fast resten av ströläkten lika dant med max 600 mm c-avstånd. Spiken ska fästa, inte gå igenom undertaket.

5. Om taket har vinkelrännor eller sneda nockar, avpassas ribborna så att det finns tillräckligt fäste och stöd för bärläkten.

Bärläkt

1. Bärläkten är de ribbor som takpannorna vilar på, bör vara 25×38 mm. Takfotsläkten sätts stående 4 cm från kanten.

2. För att få nedersta bärläkten rak, kan du sätta spik i vardera yttre ströläkten. En lina spänns som riktmärke för spikarnat.

3. Läktavståndet ska avpassas efter takpannorna. Provlägg och utgå från 375 mm avstånd. Justera till rätt bygglängd.

4. Bärläkten spikas genom ströläkt och i undertaket utan att gå helt igenom. Använd förzinkad trådspik.

5. För att underlätta att övrig bärläkt kommer på rätt avstånd, tillverkar du en mall med det mått du behöver.

6. När du har tillverkat en mall med exakta mått kan du lägga bärläkten på rätt avstånd. Utgå från ribban vid takfoten.

Lägg takpannorna

1. För att bärläkten ska bli stabil bör virket vila mot trekantslisten bakom vindskivan och andra stödpunkter på taket.

2. Om du måste skarva bärläkten kapas virket i rät vinkel. Lägg stödkloss under skarven att fästa i. Gäller även ströläkt.

3. Om huset har vinkelrännor avslutas läktingen med bärläkt på var sida om vinkelrännan. Fäst med förzinkad trådspik.

Nockbräda

1. Nockpannorna ska vila mot takpannor och nockbräda. För nockbrädans bredd, lägg pannor nå var sida om nocken.

2. Ta en 38 mm tjock bräda till nocken. Brädans bredd är ca 6-7 cm. Ställ brädan på nocken, provlägg nockpannor.

3. Kontrollera att nockpannorna vilar på takpannornas våghöjder och plankan. Fäst nockbrädan skråspika i varje takstol.

4. Genom att klä nockbrädan med underlagspapp kan du ge ytterligare tätning för takspetsen. Limma fast pappen.

Ventilerad nockbräda

1. Denna konstruktion är bättre ur ventilationssynpunkt. Mät på samma sätt som förut. Såga klossar, 25 mm breda.

2. Skråspika en kloss i varje takstol. Höjden på klossarna tillsammans med övre bärläktens tjocklek ger totalt höjdmått.

3. Använd virke 12×75 mm till nockkonstruktionens sidor. Spika läkten på var sida om klossarna. Observera luftspalt.

4. För att undvika insekter i den ventilerade nocken, klä översidan med nät. Fäst med förzinkad spik eller häftapparat.

5. Lägg övre bärläkten på plats. Innan du fäster den i var stödkloss, provlägg nockpannor. Justera ev. klossarna.

Lägg tegelpannor

1. Börja läggningen av tegelpannorna vid takfoten. Lägg alltid pannorna från höger till vänster.

2. Tegelpannorna vid takfoten bör skjuta ut 5 cm. Spika alla pannor vid takfoten med takpannekrok.

3. Om du börjar läggningen i en vinkel, måste du kapa tegelpannorna. Märk ut med en penna.

4. Kapa efter det markerade strecket med en vinkelslip utrustad med stenkapsskiva.

5. När du har kört upp ett djupt spår med vinkelslipen, slår du av biten med en hammare.

6. Efter nedre raden ska översta läggas och kramlas. Tegelpannor som inte är förborrade, borra med 4 mm koromantborr.

7. Om man utgår från en vinkel, får man först lägga en lodrät rad tegelpannor upp till nocken för att kunna ha dem som ett riktmärke.

8. Takpannorna i översta raden kan behöva kapas. Använd en vinkelslip med stenkapsskivor och kapa i övre kanten. Ett alternativ är färdiga skarvpannor.

9. Nu ska hela taket täckas. Lägg tegelpannorna nerifrån och upp och börja alltid läggningen från höger, så förenklas arbetet betydligt.

10. För att takpannorna ska komma helt rakt, bör du ha en riktbräda. Gör justeringar med brädans hjälp efter varannan lagd rad.

11. Alla takpannor i de två första raderna närmast vindskivorna ska alltid fästas med takpannekrok. Kontrollera att överlapp­ningen är korrekt.

12. Tegelpannor har ca 9 mm feltolerans i måttet. Därför kan du behöva ta av en hörnbit för att takpannorna ska hamna rätt. Använd till exempel en hovtång.

13. Takpannorna kring skorstenar, ventiler och dylikt, bör ligga under plåten. Behöver du kapa en panna, ritsar du först med en spik eller dylikt.

14. Den övre takpannan utgör dock ett undantag från denna regel. Den ska inte ligga under plåten, utan snarare över densamma.

Värt att veta

För att takpannorna ska ligga stadigt fordras att en del pannor kramlas det vill säga spikas med takpannekrok. Grundregeln är att de två pannraderna närmast nock, takfot och gavlar ska kramlas. Dessutom ska pannorna två rader omkring skorsten och dylikt fästas på samma sätt. Därutöver finns även lokala bestämmelser. En god tumregel är att ju brantare taklutningen är, desto fler pannor ska kramlas.

Anslutning till vindskivan

1. Om du ska täcka vindskivan med en vattbräda bör den gå ca 1 cm utanför vindskivans front och samtidigt täcka takpannorna mot trekantslisten väl.

2. Istället för en vattbräda i trä kan man klä vindskivan med en plåtprofil. Plåten ska ansluta väl mot takpannorna längs vindskivan.

3. Istället för en vattbräda kan du välja speciella gavelpannor som täckning. Denna panntyp gör vattbrädan helt överflödig.

Nocken

1. Nockpannorna ska läggas mot vind riktningen. På detta sätt minskar risken för att det kommer in regn, snö, smuts etc.

2. Samtliga nockpannor ska spikas fast rakt ner i nockbrädan med galvaniserad spik. Vissa nockpannor måste först förborras.

3. Om du lägger taket med takpannor av betong, kan du förstärka tätningen i överlappningen ytterligare med en särskild nockmassa.

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder kommer ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation / fackman innan du startar.

Om du byter till en annan typ av takbeläggning måste du kontakta stadsbyggnadskontoret i din kommun eftersom en förändring av husets utseende kan kräva bygglov.

Att tänka på när du letar takläggare

Hitta rätt takläggare i ditt närområde

Ta in flera offerter

När du letar efter en takläggare, kanske du frågar dig själv hur du kan välja en takläggare som håller tider, kvalitativt material och korrekt utförande av takläggningen. Det skadar inte att ta in flera offerter från lokala takläggare, desto fler desto bättre. En takläggare som kan sin sak brukar titta extra noga, upplysa om eventuella problem som bör åtgärdas utföver det ni har i tanke för att säkerhetställa att det verkligen är tätt, år efter år, takläggare som inte ger er ett annat perspektiv är oftast inte den ni ska anlita för att dom är billiga, det brukar oftast blir mer utgifter då.

Takläggare som känns obekväma ska du oftast inte kontakta igen, gå efter magkänslan. Vilka frågor bör du ställa takarbetarna, och vilka är de röda flaggorna att se upp för? För att vara säker på att du har det mest effektiva mötet möjligt med din professionella takläggare har vi satt hög standard så att du kan välja rätt företag.

Företagen måste leva upp till att vara partner med leverantörerna som i sin tur ställer krav på kunnighet, noggranhet. Certifikat i olika områden för att lägga ett nytt tak och säkerhetskrav på arbetsplatsen. Takläggarna ska även städa efter sig så det enda ni ser skillnaden på är taket. Skulle en takläggare inte uppfylla dessa krav ska ni skicka in en anmälan till oss med bifogad bild. Vi kommer ifrågasätta företaget och skicka e-post till leverantör samt besiktningsman.

Den första och kanske viktigaste punkten är att ta in 1-5 referenser från företaget och ringa dessa, fråga gärna hur bemötendet var, hur arbetet sköttes samt om det uppstod problem, på taket, fakturor, material eller dylikt. Det kan vara avgörande! Du ska helst ta kontakt med första jobbet, det äldsta och se om taket verkligen håller. Du hittar alla rekommenderade företag på vår sajt men du kan även använda sökmotorerna till att hitta rätt takläggare, men vi ser gärna att du hittar den rätta hos oss. Vi ställer krav! Företag som utmärker sig som Trygg Fastighetsrenovering  är med högsta sannolikhet utbildade, certifierade och har många års erfarenhet.

För det andra, kommer du säkert vilja kontrollera om företaget är ackrediterade och har 10 års garanti, det är branschstandard, företag som upprätthåller 5 års garanti bör du verkligen kolla upp omdömen, referenser extra noga, takleverantörer som Benders, Monier erhåller alltid 10 års garanti för att du som kund ska vara trygg år efter år utan besvär. 10 års garanti är till för att täcka “Måndagsexemplar”, så om någon panna skulle brista eller blåsa av taket vid hårt väder så är takläggaren snabbt på plats och repererar detta utan extra kostnad.

Att takläggaren erhåller ett trygghetsansvar och innehar försäkring är verkligen något du ska begära, takläggare Stockholm säkrar dig från någon form av skada som kan slå ditt hem eller taksystem. Om ett oförsäkrat företag inte innehar försäkring kan detta tillbringa extra kostnader för dig som kund där självrisken är hög, då blir eventuell reparation eller takläggning Stockholm något du behöver betala för att ta itu med skadorna på egen hand eller ta in en annan takläggare. Du vill helst inte anlita sama företag som orsakar skador.

En takläggare begär alltid förskot, så om du tillfrågas att betala i förskott så ska du absolut inte göra det, det ska stå skrivet i avtalet att takläggningen ska vara utförd korrekt, all plåt samt måleri ska vara utfört och besktningen ska vara 100% innan du betalar, OBS!

taklaggning